Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si toho, že máte zájem o soutěž Zlatý středník (dále jen „soutěž“) a chceme, abyste věděli, že Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě, jinými slovy s Vašimi osobními údaji nakládáme s nejvyšší mírou ochrany a v souladu s platnými a účinnými předpisy na ochranu osobních údajů. V tomto dokumentu naleznete informace, které jsme Vám v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů jako jejich správce povinni sdělit.

Kdo jsme?

zapsaný spolek
PR Klub, z. s.
IČO: 26516535
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: L 11441
kontaktní e-mail: reditelka@prklub.cz
(dále jen „správce“, „my“, nebo „spolek“)

Co znamenají některé termíny použité v těchto zásadách?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Obchodní či jiná spolupráce je jakýkoliv obchodní i neobchodní vztah založený písemnou nebo ústní smlouvou mezi
námi a Vámi jako jiným podnikajícím či nepodnikajícím subjektem.

V jakém rozsahu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 1. O přihlašovatelích do soutěže Zlatý středník zpracováváme tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení kontaktní osoby přihlašovatele
 • společnost/instituce, ve které působí
 • funkce v této společnosti /instituci
 • telefonní číslo
 • e-mail.
 1. O porotcích soutěže Zlatý středník zpracováváme tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • společnost, ve které působí a funkce v této společnosti; v případě, že porotce je freelancer název jeho činnosti či specializace
 • e-mail
 • případně telefon
 • zařazení do příslušné poroty soutěže Zlatý středník
 • hodnocení porotce
 • fotografii porotce, případně audio či videozáznam porotce.
 1. Pokud nás oslovíte prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje:
 • celé jméno
 • e-mail
 • text Vaší zprávy.
 1. V případě vzájemné obchodní či jiné spolupráce budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, případně DIČ, v případě obchodní společnosti jméno, příjmení a pojmenování funkce statutárního zástupce, pokud budou v rámci obchodní či jiné spolupráce pro komunikaci využívány, pak rovněž e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další kontaktní možnosti, a veškeré další osobní údaje, které budou pro naplnění obchodní či jiné spolupráce nezbytné, a které nám sdělíte. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud nám v rámci obchodní či jiné spolupráce sdělíte také osobní údaje třetích osob, například Vašich zaměstnanců, odpovídáte
  plně za to, že nám takové osobní údaje můžete předat.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?

 1. Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů zpracováváme za účelem administrace soutěže a informování o vývoji a aktualitách soutěže. Osobní údaje zpracováváme na základě přihlášky do soutěže a vzájemného plnění podmínek soutěže. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v soutěži. Poskytnutí osobních údajů v rámci soutěže je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné se soutěže účastnit.
 2. Osobní údaje porotců soutěže zpracováváme za účelem administrace soutěže, zejména organizace zasedání porot, organizace a prezentace slavnostního předávání cen a za účelem propagace soutěže a informování veřejnosti o jejím průběhu a výsledcích. Osobní údaje porotce jsou zpracovávány na základě ústní či písemné dohody o výkonu funkce porotce v soutěži. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit. V případě propagace soutěže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s Vaším legitimním očekáváním, nebo na základě Vašeho souhlasu.
 3. Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů i porotců zpracováváme rovněž za účelem zasílání informací o aktuálním vývoj soutěže. Tyto informace jsou zasílány na základě plnění podmínek soutěže z naší strany, případně na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s Vaším legitimním očekáváním. Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud jste se v posledních 5 letech účastnili jako přihlašovatel či porotce soutěže Zlatý středník, můžeme Vám zasílat newsletter o soutěži, a to na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu s Vaším legitimním očekáváním. Pokud nám kontaktní osoba přihlašovatele nebo porotce udělil ke konkrétnímu zpracování osobních údajů souhlas, provádíme takové zpracování pouze v rozsahu takového souhlasu a v souladu s jeho účelem.
 4. Vaše osobní údaje z kontaktního formuláře zpracováváme za účelem vypracování odpovědi na Váš dotaz a pro následnou komunikaci. Vaše osobní údaje z kontaktního formuláře zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a v souladu s Vaším legitimním očekáváním. Jejich poskytnutí je dobrovolné, bez nich však nelze na Váš dotaz odpovědět.
 5. Vaše osobní údaje v případě naší obchodní či jiné spolupráce zpracováváme za účelem naplnění této spolupráce, tedy za účelem plnění vzájemných smluvních práv a povinností. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci obchodní spolupráce je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených výše dále zpracovávat:

 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu,
  které se na nás vztahuje;
 • v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

 1. Osobní údaje kontaktních osob přihlašovatelů uchováváme po dobu trvání soutěže, dále v případě nevypořádaných závazků mezi spolkem a příslušným přihlašovatelem do doby, než jsou tyto závazky uspokojivě vyřešeny a dále po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy, zejména z oblasti archivnictví a účetnictví.
 2. Osobní údaje porotců soutěže uchováváme po dobu neurčitou, zejména z důvodů reference na historii soutěže. Vezměte, prosíme, na vědomí, že údaje o profesním uplatnění jednotlivých porotců odpovídají údajům z doby, kdy vykonávali funkci porotce v konkrétním ročníku soutěže a nemusejí tedy odpovídat aktuálnímu stavu.
 3. Osobní údaje pro účely zasílání newsletteru budeme uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy jste se soutěže zúčastnili či se do ní jinak zapojili, nebo do doby Vašeho odhlášení se ze zasílání newsletterů.
 4. Osobní údaje z kontaktního formuláře budeme zpracovávat po dobu vzájemné komunikace, kterou jste zasláním dotazu přes kontaktní formulář iniciovali, nejdéle však po dobu jednoho roku od zaslání dotazu, pokud
  nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 5. V případě naší vzájemné obchodní či jiné spolupráce budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této obchodní či jiné spolupráce a následně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení
  účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;
 • máte právo na opravu Vašich osobních údajů a v případě, že bude naplněn některý ze zákonných důvodů i na jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování; za vznesení námitky bude považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů (většinou umožněné ve spodní části zaslaného e-mailu);
 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání souhlasu na e-mail: reditelka@prklub.cz; odvolání souhlasu se v takovém případě nevztahuje na zpracování osobních údajů správcem založených na souhlasu před jeho odvoláním;
 • rovněž máte v případě údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy právo na jejich přenositelnost k jinému správci.

Koho můžete v zájmu ochrany svých osobních údajů kontaktovat?

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás kdykoliv kontaktovat a vše spolu vyřešíme k Vaší spokojenosti. V případě, že nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). Samozřejmě se vždy můžete obrátit na dozorový úřad přímo.

Cookies, aneb co děláme s koláčky?

Náš web www.zlatystrednik.cz využívá pro svou činnost cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení uživatele a které umožňují analýzu způsobu užívání webu. Náš web používá také službu Google Analytics, kde při sledování návštěvnosti webu můžeme vidět Vaši IP adresu, a některé další služby společnosti Google LLC a společnosti Facebook, Inc., v rámci nichž jsou sbírány cookies.

Jaké cookies používáme?

 • cookies nezbytné pro fungování našeho webu a výkonnostní cookies – tyto cookies nám umožňují, aby web správně fungoval a zpravidla o Vás nesbírají žádné osobní údaje, případně jsou tyto údaje anonymizovány. Používáme je na základě našeho oprávněného zájmu. Používání těchto cookies můžete v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout. V tomto případě však upozorňujeme, že některé funkce našeho webu nemusejí být po odmítnutí plně funkční.
 • cílené, reklamní a funkční cookies (cookies třetích stran) – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu webu a zobrazování reklamy, která je pro Vás relevantní. Pomocí těchto cookies dochází k získávání osobních údajů a náš web je používá pouze pokud jste k jejich sběru udělili svůj předchozí souhlas (zpravidla na vyskakovací liště při první návštěvě našeho webu).

Můžu používání cookies zabránit?

Ano, soubory cookies můžete ve svém zařízení smazat a rovněž nastavit pravidla pro jejich ukládání ve svém prohlížeči. Jak to udělat se můžete dočíst v odkazech níže, nebo v dalších dokumentech Vašich internetových prohlížečů:

Vezměte však, prosíme, na vědomí, že odlišným nastavením uchovávání cookies ve svém prohlížeči můžete ztratit dosavadní funkčnosti a personalizaci webu.